Kierownik budowy

Kierownik budowy - kompleksowa oferta

<h2>Kierownik budowy - kompleksowa oferta</h2>

Każda inwestycja budowlana wymaga, aby był na niej zatrudniony kierownik budowy. Obowiązek jego ustanowienia wynika wprost z przepisów prawa budowlanego. Nie może nim jednak zostać każdy, nawet jeśli posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

 

Do pełnienia funkcji kierownika budowy konieczne jest dopełnienie wielu formalności, w tym posiadanie kierunkowego wykształcenia wyższego, minimum dwuletniej praktyki na placu budowy i zdanie egzaminu państwowego.

 

Nasza firma budowlana FubTech posiada wśród swojego personelu osoby, które spełniają wszystkie niezbędne warunki, aby móc wykonywać obowiązki kierownika budowy.

 

Jako inwestor w ramach naszej kompleksowej oferty prowadzenia budowy, będziesz mógł/możesz pozyskać doświadczonego kierownika budowy wpisanego do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

 

Będzie to fachowiec, który kierował już niejedną budową, w trakcie której został zrealizowany projekt budowlany np. osiedla mieszkaniowego, domu jednorodzinnego, murowanej lub stalowej hali produkcyjnej lub magazynowej, obiektów publicznych, rekreacyjnych i handlowych.

 

Przekonaj się, że nasz kierownik budowy to gwarancja sukcesu realizowanej przez Ciebie inwestycji budowlanej.

Przejmujemy obowiązki kierownika budowy

<h2>Przejmujemy obowiązki kierownika budowy</h2>

W ramach naszej kompleksowej oferty obowiązki kierownika budowy sprawowane będą z należytą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą, oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, dostawcom i gościom przebywającym na terenie budowy.

 

Zgodnie z przepisami prawa, kiedy przejmujemy obowiązki kierownika budowy, stajemy się odpowiedzialni za poszczególne etapy prac budowlanych i zapewniamy ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Obowiązki kierownika budowy wykonujemy już od momentu przejęcia placu budowy od inwestora. Nasz specjalista ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych.

 

Do zadań kierownika budowy należy przede wszystkim:

  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy - nasza firma podchodzi do nich w sposób analityczny i krytyczny - nigdy nie zgodzimy się na ich wdrożenie, jeśli będą niezgodne z wiedzą techniczną lub przepisami prawa,
  • zgłaszanie do kontroli lub odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • zgłoszenie inwestycji do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy,
  • uczestniczenie w odbiorze i usunięcie zgłoszonych w jego trakcie wad,
  • złożenie oświadczenia o zgodności zakończonej budowy z projektem i pozwoleniem na budowę,
  • doprowadzenie terenu budowy oraz dróg i obszarów przyległych do stanu referencyjnego.

 

Przekonaj się, że zatrudnienie kierownika budowy to gwarancja zrealizowanej inwestycji w sposób płynny, bezpieczny i bezusterkowy.

Jak współpracujemy?

1.
krok

Pierwszy kontakt

W ramach rozmowy telefonicznej lub spotkania omówione zostaną wymagania klienta.

2.
krok

Konsultacja techniczna

Spotkanie z klientem na żywo lub w formie zdalnej celem omówienia wszelkich niezbędnych kwestii technicznych.

3.
krok

Oferta

Przygotowanie oferty na podstawie konsultacji technicznej z uwzględnieniem potrzeb klienta oraz z wykorzystaniem optymalnych rozwiązań.

4.
krok

Podpisanie umowy

Po zaakceptowaniu oferty ustalone zostaną warunki realizacji inwestycji, co skutkować będzie podpisaniem stosownych umów.

5.
krok

Realizacja

- Wsparcie klienta w zakresie pozyskania ofert cenowych od Wykonawców, negocjacje w imieniu Inwestora  umów z wykonawcami.

- ustalenie budżetu to podstawa właściwego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Nasi eksperci zweryfikują projekt, tak aby uniknąć błędów podczas tworzenie harmonogramu finansowego, kamieni milowych i płatności za prace. Dzięki powyższemu Inwestor uniknie zbędnych wydatków i zyska oszczędności - zarówno te finansowe, jak i organizacyjne

- W trosce o bezpieczeństwo budowy i jej terminowe zakończenie, na życzenie Inwestora zostanie opracowany plan BIOZ i warunki BHP, za których realizację odpowiedzialny będzie Wykonawca.

- koordynacja i nadzór nad pracami Wykonawców / Generalnego Wykonawcy. Bieżące raportowanie o postępie prac.

Skontaktuj się z nami

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.