Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru budowlanego?

Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego pełni samodzielną funkcję techniczną, reprezentując inwestora w całym procesie realizacji inwestycji. Dzięki jego fachowej wiedzy i kompetencjom prace budowlane są na bieżąco kontrolowane pod kątem zgodności z projektem, dokumentacją techniczną i wymaganiami prawa od momentu uruchomienia inwestycji, przez kolejne etapy budowy, aż do jej zakończenia. Ma on również prawo wglądu do dokumentów budowy, projektów oraz aprobat i ekspertyz. Jest osobą uprawnioną do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Jego uwagi, wpisane do dziennika budowy, respektować musi cała ekipa wykonawcza.

 

Kiedy zatrudnienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe?

 

Przepisy prawa budowlanego określają, że inspektor nadzoru musi być ustanowiony przy wznoszeniu dużych i skomplikowanych obiektów. Pod tym pojęciem rozumie się np. bloki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej od 2500m3, biurowce, zakłady przemysłowe, mosty, wszelkie budynki powyżej 15m wysokości. Jego powołanie jest również obowiązkowe, gdy budowa realizowana jest na terenach szkód górniczych, budowane są obiekty zagrożone wybuchem lub w jakikolwiek inny sposób oddziałujące na środowisko.

 

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

 

Podstawowym obowiązkiem inspektora nadzoru budowlanego jest kontrola prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i nadzór nad jego bezpieczeństwem. Rozumie się przez to:

  • bieżącą kontrolę jakości prac i wbudowywanych materiałów,
  • odbiory kolejnych prac ulegających zakryciu lub zanikających
  • doradztwo techniczne,
  • nadzór nad kosztami,
  • koordynowanie prac ekip współpracujących na placu budowy,
  • weryfikacja zgodności z projektem.

Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami jednej z największych polskich firm wynajmujących obiekty pod działalność gospodarczą przypomina:

"Pamiętajmy o tym, że inspektor nadzoru budowlanego jest nam potrzebny nie tylko w czasie wznoszenia obiektu. Po zakończeniu budowy również korzystamy z jego usług, zlecając mu obowiązkowe przeglądy obiektu budowlanego - półroczne, roczne i pięcioletnie."

 

Częstotliwość przeglądów obowiązkowych

 

To jak często obiekt wymaga okresowego przeglądu zależy od jego specyfiki i oddziałujących na niego czynników zewnętrznych. Raz na pół roku inspektor nadzoru budowlanego musi przeprowadzić przegląd budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2, oraz obiektów budowlanych z dachem, którego powierzchnia wynosi więcej niż 1000m2.

Coroczny przegląd techniczny wykonywany przez inspektora nadzoru budowlanego obowiązkowy jest dla budynków prywatnych, firmowych i będących własnością państwa, niezależnie od ich przeznaczenia, z tym, że inne kontrole przeprowadza się np. w domach jednorodzinnych (np. kontrola szczelności instalacji gazowej i przewodów kominowych), inne w obiektach przemysłowych (kontrola instalacji oddziałujących na środowisko), a jeszcze inny zakres przeglądu obowiązuje w obiektach o specjalnym przeznaczeniu.

Kontrolom pięcioletnim podlegają wszystkie obiekty budowlane. W trakcie przeglądu pięcioletniego inspektor nadzoru wykonuje jednocześnie przegląd roczny.

Fakt przeprowadzenia przeglądu okresowego musi być odnotowany przez inspektora w książce obiektu budowlanego (obecnie dostępne są już dwie wersje - papierowa i elektroniczna), a dowodem na jego wykonanie jest protokół z przeglądu, w którym inspektor opisuje stan obiektu, wymienia stwierdzone nieprawidłowości i wpisuje zalecenia dotyczące ich naprawy.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.