Co robi kierownik budowy?

Co robi kierownik budowy?

Obowiązek ustanowienia kierownika budowy określa organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenie na budowę – np. Urząd Miasta, Starosta Powiatowy alb Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aby móc pełnić tę funkcję, należy posiadać wyższe wykształcenie techniczne z zakresu budownictwa lub architektury, odbyć praktykę zawodową, oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Ostatnim krokiem uprawniającym do pracy w charakterze kierownika budowy jest wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

 

Jakie obowiązki posiada kierownik budowy w trakcie realizacji inwestycji?

 

Ze względu na to, że kierownik budowy pełni nadzór nad cały procesem budowlanym, musi być wyznaczony przez inwestora w sposób formalny i jednoznaczny. Odbywa się to przez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. Od momentu złożenia w niej podpisu kierownik budowy obejmuje następujące obowiązki:

  • złożenie do nadzoru budowlanego oświadczenia o objęciu kierownictwa budowy,
  • przejęcie placu budowy odpowiednim protokołem,
  • nadzór nad całością procesu budowlanego, w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej,
  • prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy,
  • odbiór poszczególnych etapów budowy oraz odbiór końcowy ,
  • współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego – inwestorem, generalnym wykonawcą, kierownikiem robót, dostawcami i organami kontrolno-administracyjnymi,
  • dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób bezpośrednio i pośrednio zatrudnionych przy budowie (w tym sporządzenie planu bezpieczeństwa inwestycji).

To, co robi kierownik budowy poza ww. działaniami, wynika także często z umowy pomiędzy nim a inwestorem, dlatego warto, aby była ona starannie przygotowana oraz zaakceptowana przez obie strony procesu budowlanego.

 

Czy wraz z zakończeniem budowy obowiązki kierownika budowy wygasają?

 

Zakończenie działań na placu budowy nie jest równoznaczne z zakończeniem współpracy między inwestorem a kierownikiem budowy. Osoba pełniąca tę funkcję musi jeszcze zgłosić budynek do odbioru, składając jednocześnie oświadczenie o jego zgodności z projektem, prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, warunkami zabudowy i wszystkimi innymi obowiązującymi w ramach danej budowy przepisami i zasadami. Musi on również zadbać o uporządkowanie placu budowy i doprowadzenie przyległych terenów do stanu referencyjnego.

Kierownik budowy uczestniczy również w odbiorach prowadzonych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwową Straż Pożarną, a tam, gdzie to uzasadnione, również przez Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli inwestor, lub któryś z tych organów stwierdzi usterki w realizacji projektu, jest on zobowiązany do ich skutecznego usunięcia, i ponownego zgłoszenia inwestycji do odbioru.

Kierownik budowy to odpowiedzialna funkcja, posiadająca zarówno wiele obowiązków, jak i istotne uprawnienia. Jeśli stwierdzi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, lub dla prawidłowej realizacji inwestycji, ma on prawo do wstrzymania robót, do czasu ich usunięcia.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.