Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą?

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą?

Generalne wykonawstwo oznacza wykonanie całości robót dotyczących inwestycji. Umowa dotycząca tej usługi wywodzi się z wynikającej z Kodeksu Cywilnego umowy o roboty budowlane. W oparciu o nią generalny wykonawca organizuje i koordynuje wszystkie prace realizowane na budowie. Niezależnie od wartości robót musi mieć ona formę pisemną, oraz określać obowiązki zarówno inwestora, jak i generalnego wykonawcy.

 

Strony umowy o generalne wykonawstwo

 

Nie istnieją przepisy, które wymagałyby od stron tej umowy, czyli inwestora i wykonawcy jakichś specjalnych uprawnień czy form organizacyjnych. Generalny wykonawca nie musi prowadzić firmy budowlanej, ani nawet być przedsiębiorcą, choć w interesie inwestora jest, aby powierzyć wszystkie procesy komuś, kto posiada na ich temat fachową wiedzę i dysponuje doświadczeniem.

Inwestor to strona która zamawia usługę i za nią płaci. Jest zobowiązany do posiadania tytułu własności nieruchomości, przygotowania placu budowy do przekazania wykonawcy, oraz dostarczenia prawidłowo przygotowanego i uzgodnionego projektu. Równolegle do umowy z generalnym wykonawcą podpisuje on umowy na wykonanie projektu, kierownictwo budowy i nadzór inwestorski.

Generalny wykonawca jest stroną zobowiązaną do całościowej realizacji inwestycji - od przeprowadzenia formalności związanych z rozpoczęciem budowy, przez sporządzenia kosztorysu, harmonogramu prac, organizację dostaw materiałów, zatrudnienie ekip wykonawczych, zapewnienie maszyn, do przeprowadzenia i zakończenia budowy w bezpiecznych warunkach i ustalonym terminie. Ponadto musi on zamknąć sprawę przyłączenia mediów i uruchomienia obiektu.

 

Ważne zapisy w umowie o roboty budowlane z generalnym wykonawcą

 

Zawierając umowę o roboty budowlane na zasadzie generalnego wykonawstwa można posłużyć się ogólnodostępnymi wzorami. Ważne jest, aby zawarta była ona na piśmie i zawierała następujące informacje:

  • dokładny wykaz prac zawierający wszystkie elementy wykazane w projekcie budowlanym,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac, oraz szczegółowe określenie, jaki stan obiektu uznawany jest za zakończony,
  • wskazanie strony odpowiedzialnej za dostawy materiałów, a co za tym idzie - za ich jakość,
  • zobowiązania zamawiającego i wykonawcy,
  • warunki dokonywania odbiorów,
  • ustaloną cenę za usługę oraz warunki wystawiania i zapłaty faktur,
  • szczegółowe warunki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron,
  • kary umowne za ewentualne opóźnienia lub błędy,
  • długość, zasady i warunki gwarancji,
  • zobowiązanie do polubownego rozstrzygania sporów oraz określenie właściwego rzeczowo sądu, w przypadku gdy stronom nie uda się uzyskać porozumienia na tej drodze.

W przypadku, gdy inwestor nie czuje się zbyt pewnie korzystając z gotowych wzorów, przygotowanie umowy powierzyć można profesjonaliście z zakresu prawa budowlanego.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 fubtech.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.